Regulaminy GBP

REGULAMINY

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

Regulamin Wypożyczalni dla dorosłych

Regulamin Mediateki

Regulamin Oddziału dla dzieci

Regulamin Filii GBP

Regulamin zajeć w GBP Kęty

Karta zgłoszeń na warsztaty - dziecko

Karta zgloszeń na warsztaty - dorosły

Cennik opłat

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach

z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

 

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 • § 1 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną,
  2. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie adresu.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • § 2 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informacje, w której najbliższej filii biblioteki może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę Czytelnika biblioteka sprowadza,
  w miarę możliwości, książki z filii biblioteki.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 • § 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala bibliotekarz wg aktualnej ceny książki.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 • § 4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.1 biblioteka pobiera opłaty według ustalonego cennika za każdy zaczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Za wysłanie jednego upomnienia biblioteka pobiera kwotę według ustalonego cennika.
 3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 4. Jeżeli Czytelnik mino upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 • § 5 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2023 z dnia 24 stycznia 2023r.

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 

REGULAMIN

Oddziału dla dzieci

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 • § 1 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną,
  2. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie adresu.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • § 2 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informacje, w której najbliższej filii biblioteki może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę Czytelnika biblioteka sprowadza,
  w miarę możliwości, książki z filii biblioteki.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 • § 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala bibliotekarz wg aktualnej ceny książki.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 • § 4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.1 biblioteka nalicza kwotę określoną w cenniku opłat.
 1. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Za wysłanie jednego upomnienia biblioteka pobiera kwotę według ustalonego cennika.
 2. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 3. Jeżeli Czytelnik mino upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 • § 5 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach

z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

 

REGULAMIN  MEDIATEKI

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 • § 1. PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z mediateki mogą korzystać wszyscy.
 2. Czytelnik obowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin i rejestru udostępnień.
 3. Usługi reprograficzne podlegają ustalonym opłatom.
 4. W mediatece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Z mediateki mogą być wypraszani uciążliwi użytkownicy (zgodnie z Art.51. §1 Kodeksu Wykroczeń).

 • § 2. UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU
 1. W  mediatece korzystać można ze zbiorów całej biblioteki.
 2. Przyniesione ze sobą książki, czasopisma lub zbiory audiowizualne Czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Ze zbiorów mediateki Czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Przed opuszczeniem mediateki Czytelnik zwraca wszystkie zbiory, z których korzystał.

 • § WYPOŻYCZANIE

1.Zbiory mediateki (książki, czasopisma i zbiory audiowizualne) wypożyczane są tylko zarejestrowanym Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach, posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.

 1. 2. Wypożyczanie książek

a). za nieterminowe zwrócenie książek pobiera się opłaty według ustalonego cennika za każdy zaczynający się miesiąc po terminie zwrotu.

 1. 3. Wypożyczanie czasopism:

a). jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres dwóch tygodni.

 1. 4. Wypożyczanie książek mówionych ( audiobook):

a). jednorazowo  można wypożyczyć 4 tytuły na okres jednego miesiąca,

b). ze zbiorów audio mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia-wyjątek stanowią lektury szkolne i bajki dla dzieci,

 b). w przypadku nieterminowego zwrotu nalicza się kwoty określone w cenniku opłat.

 1. 5. Wypożyczanie filmów :

a). jednorazowo można wypożyczyć dwa tytuły na okres dwóch tygodni

b). ze zbiorów audiowizualnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia (wyjątek stanowią filmy animowane dla dzieci)

c). w  przypadku nieterminowego zwrotu nalicza się kwoty określone w cenniku opłat.

 1. 6. Wypożyczanie e-czytników:

a). e-czytniki wypożycza się osobom pełnoletnim, po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia (załącznik nr 1) u dyżurującego bibliotekarza na okres dwóch tygodniu

b). za nieterminowe zwrócenie e-czytników nalicza się opłatę określoną w cenniku opłat

 1. 7. Na prośbę Czytelnika rezerwuje się książki, czasopisma i zbiory audiowizualne z których chwilowo korzysta ktoś inny.

 • § 3. POSZANOWANIE ZBIORÓW
 1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza i w miejscu przez niego wskazanym.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną.
 1. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta  pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości. Na wpłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.

 • § 4.PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególności drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z mediateki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2023r.

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2023 z dnia 24 stycznia 2023r.

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 

REGULAMIN

Filii w Bielanach, Łękach, Nowej Wsi i Podlesiu.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

 • § 1 PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymacje szkolną,
  2. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować  bibliotekę o zmianie adresu.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • § 2 WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informacje, w której najbliższej filii biblioteki może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 7. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

 • § 3 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Czytelnik za zagubioną lub zniszczoną książkę uiszcza opłatę, której wysokość ustala bibliotekarz wg aktualnej ceny książki.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 • § 4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.1 biblioteka nalicza kwotę określoną w cenniku opłat.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Za wysłanie jednego upomnienia biblioteka pobiera kwotę według ustalonego cennika.
 3. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książek.
 4. Jeżeli Czytelnik mino upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 • § 5 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może  zostać czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  24 stycznia 2023r.

 

 

 

Regulamin korzystania z warsztatów
organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2023 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach z dnia 29.08.2023r. w sprawie wprowadzania Regulaminu korzystania z warsztatów organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestnictwo w warsztatach.
 2. Organizatorem warsztatów jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach.
 3. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników na warsztatach. Informacja o konieczności zgłoszenia udziału pojawi się na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.kety.pl lub za pośrednictwem plakatów. Organizator określa okres przyjmowania zgłoszeń, zakres niezbędnych danych oraz wymagań formalnych wobec uczestnika (np. wiek). Zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Przed przystąpieniem do warsztatów uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu i respektować jego treść. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień regulaminu.

 

Rozdział II. Warunki uczestnictwa w warsztatach

 1. Warsztaty są wydarzeniem:
 2. a) ograniczonym ze względu na liczbę uczestników,
 3. b) skierowanym do uczestników w konkretnym przedziale wiekowym.
 4. Zapisy na warsztaty przyjmowane są osobiście, telefonicznie i/lub mailowo. Organizator niezwłocznie potwierdza przyjęcie zgłoszenia.
 5. Udział w warsztatach wymaga zgłoszenia uczestnictwa poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia zapisu (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). Jest to jedyna forma zapisu na warsztaty.
 6. Kartę zgłoszenia uczestnik/opiekun prawny wypełnia po zapisaniu się na warsztaty osobiście/telefonicznie/mailowo i potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia.
 7. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej i dostarczyć najpóźniej w dniu warsztatów lub uzupełnić i podpisać w dniu warsztatów.
 8. Organizator powiadomi uczestnika o przyjęciu zgłoszenia oraz zapisaniu na listę uczestników. W przypadku nieotrzymania powiadomienia należy uznać, że zgłoszenie nie zostało złożone prawidłowo, uczestnik nie spełnia kryteriów uczestnictwa lub został wyczerpany limit miejsc. W takiej sytuacji organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w warsztatach.
 9. Zapisanie na warsztaty poprzez złożenie karty zgłoszenia udziału jest jednoznaczne z obowiązkową obecnością na zajęciach. Zapisana osoba, która nie pojawi się na zajęciach w konsekwencji nie będzie zapisywana na inne wydarzenia biblioteczne. Warsztaty mają ograniczoną liczbę miejsc i nieprzychodzenie na zajęcia blokuje miejsca innym zainteresowanym.
 10. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w warsztatach oraz wykluczenia uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany uczestnik działa sprzecznie z regulaminem lub nie spełnia warunków uczestnictwa określonych w regulaminie.

Rozdział III Obowiązek informacyjny 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Grabowskiego w Kętach, ul. Wł. Reymonta 2, 32-650 Kęty, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (033) 845 31 02
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych będzie się odbywało w celu związanym z organizacją oraz przeprowadzeniem warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Wizerunek utrwalony w postaci zdjęć przetwarzany będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością.
 4. W związku z przetwarzaniem podanych danych w wyżej wymienionych celach ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do kontroli działalności Administratora lub uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych. Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram Pani/a/Dziecka dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich (Meta Platforms Ireland Limited).
 5. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach.
 9. Zgoda na przetwarzanie Pani/a danych w postaci wizerunku jest dobrowolna.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Rozdział IV Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania zgłoszenia na warsztaty ze względu na problemy techniczne z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym uczestnika warsztatów.
 2. Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez uczestnika podczas udziału w warsztatach. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi uczestnik.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne dojście dziecka - uczestnika do miejsca warsztatów oraz powrót do domu.
 4. Odbiór uczestników/dzieci powinien nastąpić nie później niż 15 minut po zakończeniu warsztatów. Po tym czasie organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci.
 5. W zajęciach w ramach oferty kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży nie biorą udziału osoby pełnoletnie (nie dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych).
 6. Rodzice nie mogą pozostawiać w bibliotece dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi, w tym zapewnienia pożywienia i picia, ani opieki w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka.
 7. W uzasadnionych przypadkach biblioteka ma prawo do odwołania zajęć.
 8. Jeśli uczestnik warsztatów ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji warsztatów może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została złożona reklamacja.

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.kety.pl .
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestnika warsztatów.
 4. Zasady udziału i przebieg warsztatów określa wyłącznie niniejszy regulamin.

Karta zgłoszeń na warsztaty - dziecko

Karta zgloszeń na warsztaty - dorosły

 

CENNIK OPŁAT

Zarządzenie nr 5/2022

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach

z dnia 4 maja 2022 r.

 

w sprawie cennika opłat w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655.) oraz § 12 pkt 4d Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach zarządzam, co następuje:

 • §1

Wprowadza się cennik opłat dotyczący:

 1. Przetrzymywania zbiorów

Książki/audiobook/

Od jednego woluminu za każdy rozpoczynający się  miesiąc

2,00 zł

Filmy/e-czytniki

Od jednego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu

2,00 zł

 1. Upomnienia

Upomnienia zwykłe

5,00 zł

 1. Usług komputerowych

Wydruk czarno-biały

1 strona A4

1 zł

Wydruk kolorowy

1 strona A4

3,00 zł

 

 • §2

Traci moc zarządzenie 10/2021 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego  w Kętach z dnia 14 maja 2021 r.

 • §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

www nprcz belka nck kolor rgb auto mlogo malopolskalogo dolina solylogo leader